Vedtægter

Vedtægter for Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder:

§ 1 Hjemsted
Foreningens hjemsted er København.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at skabe et forum for løbende faglig debat og orientering om ny forskning mv. inden for det audiologopædiske område og at diskutere arbejdsmæssige forhold.

§ 3 Medlemmer
stk. 1
Som ordinære medlemmer kan optages universitetsuddannede audiologopæder eller audiologopædistuderende ved
Københavns Universitet, samt universitetsuddannede audiologer, logopæder og audiologopæder eller audiologistuderende, logopædistuderende eller audiologopædistuderende ved Syddansk Universitet. Som medlem får man adgang til Logos, samt gratis adgang til FUAs aftenarrangementer og medlemspris til særlige arrangementer.

stk. 2
Som passivt medlem, uden stemmeret, kan optages undervisere på INSS/KUA og andre interesserede med speciel tilknytning til faget Audiologopædi.
Indmeldelse godkendes af bestyrelsen

stk. 3
Institutioner har mulighed for at tegne et særligt institutionsmedlemskab, som udover et abonnement på Logos også giver adgang for to ansatte
til FUAs aftenforedrag og medlemspris for to ansatte til særlige arrangementer. Prisen for et institutionsmedlemskab fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4 Kontingent
stk. 1
Kontingent og abonnementspris fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent trækkes automatisk helårligt på den dato, medlem har meldt sig ind. FUAs bestyrelse kan til enhver tid (dog kun en gang årligt) uden at spørge generalforsamlingen beslutte at hæve kontingentet for både studerende og færdiguddannede med et beløb, der svarer til maks. 5 % af kontingentet for uddannede medlemmer. Beløb herover skal besluttes på generalforsamlingen.

stk. 2
Regnskabsåret løber fra d. 01.09. – 31.08. Regnskabsåret bør afsluttes inden d. 15.09. af hensyn til revisors godkendelse inden den forestående generalforsamling.

stk. 3
Bestyrelsesmedlemmer får gratis medlemskab af FUA, så længe de er aktive i bestyrelsen.

§ 5 Generalforsamling
stk. 1
Der afholdes årligt en generalforsamling i oktober. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller – af de aktive medlemmer med angivelse af en motiveret dagsorden. Indkaldelse sker ligeledes med 3 ugers varsel.

stk. 2
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. september før årets ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer, øvrige forslag samt bestyrelsens beretning og regnskab skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

stk. 3
På generalforsamlingen giver bestyrelsen en orientering om årets aktiviteter, og der fremlægges regnskab for det forløbne år.
På generalforsamlingen fastlægges yderligere retningslinjer for det kommende års arbejde.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Desuden er der mulighed for at vælge suppleanter med taleret, men ikke stemmeret. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg hvert år. Studierepræsentanter fra KUA og SDU bliver ikke formelt valgt. Bestyrelsen sigter mod at få studerende fra de nye årgange til at melde sig.
Yderligere vælger forsamlingen en revisor og en revisorsuppleant.
Afstemning foregår i almindelighed ved håndsoprækning. Dog kan skriftlig afstemning foretages, blot en af de tilstedeværende stemmeberettigede ytrer ønske herom. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant eller revisor sker afstemningen skriftligt, såfremt der opstilles flere kandidater, end der skal vælges. Ved stemmelighed mellem to kandidater til en post foretages lodtrækning. Ved stemmelighed på generalforsamlingen over indkomne forslag anses forslaget for forkastet.

stk. 4
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent og stemmetællere
3) Aflæggelse af bestyrelsens beretning samt godkendelse af den skriftlige beretning
4) Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt fastlæggelse af kontingent
5) Fremtidigt arbejde
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Valg af revisor + revisorsuppleant
9) Eventuelt

§ 6 Tegningsregler
Foreningen tegnes i almindelighed af formanden. Dog kan bestyrelsen eller generalforsamlingen beslutte, at andre bestyrelsesmedlemmer eller øvrige aktive medlemmer kan tegne foreningen i almindelige løbende sager inden for nærmere af bestyrelsen eller generalforsamlingen fastsatte rammer. Dette gælder bl.a. økonomien, som varetages af kassereren, som desuden er ansvarlig for foreningens girokonto.
Dog skal der mht. beslutninger om overdragelse af forhandlingsret, beslutninger af økonomisk betydning for medlemmerne, sammenslutning med andre faglige foreninger eller andet indkaldes til generalforsamling eller afholdes urafstemning.

§ 7 Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan ændres ved flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen, herunder brevstemmer og stemmer afgivet ved fuldmagt. Forslag, der indeholder ændringer af vedtægterne, skal tydeligt angive dette.

Ved eventuel opløsning af foreningen tager generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler.

 

Vedtægtsændringer

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. november 2003.

Ændringer vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 28. september 2008.

Ændringer af vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. november 2010.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. november 2011.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 23. oktober 2013.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 23. oktober 2015.

Ændringer vedtaget på generalforsamling d. 26. oktober 2019.